Corpus Two

Time Series Drawings

Kyle Steinfeld for ARCH 124a, Summer 2019

drawing 01
Xinwei Chen, 2018

drawing 02
Michael Johnson, 2017

drawing 03
Yafei Li, 2018

drawing 04
Tara Shi, 2017

drawing 05
Matt Turlock, 2016

drawing 06
Haoyu Wang, 2018